TOP

Almindelige forretningsbetingelser

1) Anvendelsesområde

1.1 De foreliggende forretningsbetingelser for FILATI eCommerce GmbH (efterfølgende "sælger") finder anvendelse ved alle aftaler, som en forbruger eller forretningsdrivende (efterfølgende "kunde") indgår med sælger omkring de varer, som sælger tilbyder i sin onlineshop. Hermed fraskrives kundens ret til at inddrage egne betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 Ved forbruger forstås i disse almindelige forretningsbetingelser enhver fysisk person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Ved erhvervsdrivende forstås i disse almindelige forretningsbetingelser en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der i forbindelse med afslutningen af en retshandel handler inden for sit erhverv.

2) Indgåelse af aftaler

2.1 De produktbeskrivelser, som fremgår af sælgers onlineshop, udgør ingen bindende tilbud fra sælgers side, men tilsigter derimod, at kunden afgiver et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den onlinebestillingsformular, som findes i sælgers onlineshop. Når kunden - efter at have lagt de udvalgte varer og/eller ydelser i den virtuelle indkøbskurv og gennemført den elektroniske bestillingsproces - klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen, afgiver vedkommende et juridisk bindende aftaletilbud på de varer og/eller ydelser, der ligger i indkøbskurven.

2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage

  • ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail) til kunden, idet tidspunktet, hvor ordrebekræftelsen ankommer hos kunden, er afgørende, eller
  • ved at levere den bestilte vare til kunden, idet tidspunktet, hvor varen leveres hos kunden, er afgørende, eller
  • ved at opfordre kunden til betaling efter vedkommendes ordreafgivelse.

Såfremt flere af ovennævnte alternativer tilbydes, anses aftalen for at være indgået på det tidspunkt, hvor det første af de respektive alternativer gennemføres. Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for den førnævnte frist, anses tilbuddet for afslået, og kunden er derved ikke længere bundet af sin viljeserklæring.

2.4 Fristen for accept af tilbuddet regnes fra den dag, hvor kunden afgiver sit tilbud, og udløber ved udgangen af det femte døgn efter dagen, hvor kunden afgav sit tilbud.

2.5 Ved afgivelse af tilbud via sælgers onlinebestillingsformular gemmes aftalens ordlyd af sælger, som efter kundes bestilling sender den til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) sammen med de foreliggende almindelige forretningsbetingelser. Aftalens ordlyd arkiveres derudover på sælgers internetside, og kunden har gratis adgang til teksten ved at logge sig ind på sin passwordbeskyttede kundekonto under anvendelse af de respektive login-data, forudsat, at vedkommende forud for afgivelsen af sit tilbud har oprettet en kundekonto i sælgers onlineshop.

2.6 Så længe kunden endnu ikke har afgivet en bindende bestilling via sælgers onlinebestillingsformular, kan vedkommende løbende korrigere de indtastede oplysninger ved sædvanlig anvendelse af tastatur og mus. Forud for den bindende bestilling vises alle indtastede oplysninger desuden i et ekstra vindue, hvori kunden skal bekræfte rigtigheden af de indtastede oplysninger og hvor vedkommende igen har mulighed for at korrigere oplysningerne ved sædvanlig anvendelse af tastatur og mus.

2.7 Aftalen kan indgås på dansk eller tysk.

3) Fortrydelselsesret

3.1 Forbrugeren har som udgangspunkt fortrydelsesret.

Download fortrydelsesformular: Fortrydelsesformular

START PÅ FORTRYDELSESVEJLEDNING

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne kontakt inden for 14 dage uden at angive begrundelse.

Fortrydelsesretten er 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er en transportvirksomhed, har fået den sidste vare.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
D-94110 Wegscheid
Tyskland
office@lanagrossa-store.dk
Tlf.: +49 8592 40 80 988
eller FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
A-4121 Altenfelden
Østrig
office@lanagrossa-store.dk
Tlf.: +43 7282 217 77

med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning om, at du har fortrudt denne aftale. Du kan anvende den medfølgende standardformular, men dette er ikke et krav.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om, at du fortryder købet, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Følger af fortrydelsen
Hvis du fortryder denne aftale, tilbagebetaler vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de yderligere omkostninger, som fremkommer i tilfælde af, at du har valgt en anden type levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering) uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du har fortrudt aftalen. Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, med mindre der udtrykkeligt er aftalt andet; vi beregner under ingen omstændigheder vederlag for denne tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varen retur, eller til du har sendt os dokumentation for, at du har returneret varen, alt efter hvilket tidspunkt, der ligger først.

Du skal returnere eller overdrage varerne til os uden ugrundet ophold og i hvert fald senest 14 dage fra den dag, hvor du har informeret os om fortrydelsen. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne før udløbet af fristen på 14 dage. Du bærer de umiddelbare omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale en eventuelt værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes omgang med varerne, som rækker ud over en kontrol af varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsevne.

SLUT PÅ FORTRYDELSESVEJLEDNING

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet fremgår af sælgers produktbeskrivelse, svarer de angivne priser til de samlede priser inklusive moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger oplyses særskilt i pågældende produktbeskrivelse.

4.2 Ved levering til lande uden for Den Europæiske Union kan der i enkelte tilfælde påløbe yderligere omkostninger, som sælger ikke hæfter for, og som skal afholdes af kunden. Hertil hører f.eks. omkostninger for overførsel af penge via kreditinstitutter (f.eks. overførselsgebyrer, vekselgebyrer) eller skatter og afgifter i henhold til importregler (f.eks. told). I forbindelse med pengeoverførsel kan der ligeledes påløbe sådanne omkostninger, selvom leveringen ikke sker til et land uden for den Europæiske Union, men kunden imidlertid foretager betalingen fra et land uden for den Europæiske Union.

4.3 Kunden har forskellige betalingsmuligheder, som fremgår af sælgers onlineshop.

4.4 Ved betaling med en af de af PayPal tilbudte betalingsmåder foretages betalingsafviklingen via betalingsformidleren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: "PayPal"), under anvendelse af PayPals brugsbetingelser, der kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – såfremt kunden ikke har en PayPal-konto – under anvendelse af betingelserne for betaling uden PayPal-konto, der kan ses på
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=da_DK

5) Leveringsbetingelser

5.1 Leveringen af varer sker som forsendelse til den af kunden anførte leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved en bestilling via sælgers online-bestillingsformular gælder den adresse, der er anført i online-bestillingsformularen.

5.2 Hvis transportvirksomheden sender varen tilbage til sælger, fordi det ikke var muligt at aflevere den til kunden, afholder kunden de omkostninger, der er forbundet med den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret retmæssigt, hvis den omstændighed, der førte til den manglende mulighed for levering, ikke kan lægges ham til last, eller hvis han midlertidigt var forhindret i at modtage leveringen, medmindre sælger havde underrettet ham om leveringen en passende tid i forvejen.

5.3 Selvafhentning tilbydes ikke

6) Reklamationsret

Lovens bestemmelser om reklamationsret finder anvendelse.

7) Returnering

7.1 Bestilte varer kann returneres inden for 90 dage. For vores kunder I Tyskland og Østrig er det muligt at anmode, via e-mail, om en returmærke med porto betalt, som er gratis for et fakturabeløb på € 40,00 og derover, eller for et returgebyr på € 3,50 for fakturabeløb under 40,00 €.

7.2 Bestillingsbeløbet (uden forsendelsesomkostninger) tilbagebetales ved hjælp af en e-mail-værdikode, som kan indløses ved en ny bestilling eller, hvis kunden ønsker det, indbetales på det anvendte betalingsmiddel eller på den meddelte bankkonto.

8) Gældende ret og værneting

8.1 Hvis kunden handler som forbruger jævnfør pkt. 1.2, er samtlige retsforhold for parterne underlagt loven i det land, i hvilket kunden har sit sædvanlige opholdssted, og anvendelsen af FN-konventionen om aftaler om internationale købfinder ingen anvendelse. Værneting for alle tvister i forbindelse med nærværende aftale er dermed udelukkende kundens bopæl.

8.2 Hvis kunden handler som erhvervsdrivende jævnfør pkt. 1.2, er samtlige retsforhold for parterne underlagt loven i det land, i hvilket sælger har sit sædvanligeforretningssted, og anvendelsen af FN-konventionen om aftaler om internationale købfinder ingen anvendelse. Værneting for alle tvister i forbindelse med nærværende aftale er dermed udelukkende sælgers forretningssted.

9) Alternativ tvistbilæggelse

9.1 Europa- kommissionen har via en platform på internettet åbnet mulighed for onlinetvistbilæggelse: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denne platform giver oplysning om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugsområdet ved online købs- og tjenesteydelseskontrakter”.

9.2 Sælger er ikke forpligtet til og heller ikke beredt til at deltage i en tvistløsningsprocedure, der forestås af et tvistløsningsorgan.